Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN SCHILDERCURSUSSEN / WORKSHOPS / INDIVIDUELE BEELDENDE COACHING van CreatiefWezen beeldend zolderatelier (KvK-nr 74481312, BTW-nr NL002335353B50), gerepresenteerd door I.  B. Veenstra-Spagielska,  Folgeralaan 27 te Drachten

1.Inschrijven

U kunt zich als cursist/ workshop / individuele beeldende coaching aanvrager inschrijven met het aanmeldingsformulier dat ik op verzoek verstrek. Inschrijving / aanmelding geschiedt uiterlijk een week voor aanvang van de cursusblok/ workshop /individuele beeldende coaching. Door het ondertekenen en indienen c.q. elektronisch opsturen van het inschrijvingsformulier gaat u de verplichting aan tot betaling van het volledige verschuldigde bedrag aan CreatiefWezen op het bankrekening NL46 RABO 0340 6984 38 t.n.v. I. B. Veenstra-Spagielska. U ontvangt zo spoedig mogelijk voor het begin van de activiteit een schriftelijk bericht van uw inschrijving/ bevestiging van de activiteit.  Mochten zich wijzigingen voordoen in de cursusblok/workshop/individuele beeldende coaching waarop is ingetekend, dan bericht ik u daar tijdig vóór aanvang van de activiteit. Ik behoud me het recht voor een cursus, workshop of individuele beeldende coaching te annuleren. Inschrijving vindt plaats door een volledig ingevuld inschrijfformulier aan mij toe te zenden. Mochten er een week voor aanvang van de activiteit te weinig inschrijvingen/ aanmeldingen zijn, dan gaat de activiteit niet door. U krijgt hierover tijdig bericht. Is de cursus/workshop vol dan kunt u zich opgeven voor een wachtlijst. In alle andere gevallen krijgt u telefonisch of per e-mail bericht of u geplaatst bent, dat de workshop doorgaat en als u geplaatst bent voor een cursus, op welk (voorkeur-) dagdeel. Na dit bericht is de overeenkomst bindend.

2. Behandeling aanmeldingen

Uw telefonische of elektronische aanmelding wordt in volgorde van binnenkomst behandeld. Als u staat ingeschreven als cursist voor een eerder cursusblok,  heeft u voor deelname aan een volgend blok voorrang op nieuwe aanmeldingen. U dient wel uiterlijk veertien dagen voor afloop van het eerdere blok per email mee te delen dat u van dit voorkeursrecht gebruik wenst te maken.

3. Betalen van het cursusgeld

Het totale verschuldigde cursusbedrag dient u uiterlijk een week voor aanvang activiteit te voldoen.
Een afwijkende betalingsregeling kan met wederzijdse instemming uiterlijk 2 weken vóór aanvang  worden overeengekomen.

Bij workshops (namens alle deelnemers) of individuele beeldende coaching voldoet de aanvrager het totale overeengekomen bedrag liefst per bankopdracht uiteindelijk 1 dag voor de workshop/activiteit.

Contant betalen is echter ook mogelijk (liefst gepast).

4. Wanbetaling

In geval van niet-tijdige betaling, kan ik zonder enige ingebrekestelling, eenzijdig de overeenkomst met u ontbinden. Ik ben in dat geval gerechtigd het verschuldigde bedrag aan u in rekening te brengen en onmiddellijk op te eisen.

5. Annulering en restitutie

U kunt, behoudens met mijn instemming de inschrijving telefonisch of per emailbericht  annuleren.  Bij annuleren tot 3 weken voor de cursusblok/workshop bent u geen annuleringskosten verschuldigd.  Bij annuleren tot een week voor het begin van een cursusblok annuleringskosten bedraagt 10euro; bij workshop die geboekt is door een aanvrager namens alle deelnemers (groepen): 15 euro. De annulering van een workshop door 1 deelnemer graag min. 24 uur van te voren doorgegeven.

Bij te laat of niet vermelden zijn 5 euro annuleringskosten aan verbonden! Verzuim cursist (wegens ziekte of andere reden) wordt niet gerestitueerd.

Als u als cursist na aanvang van de activiteiten opzegt is de deelname daaraan beëindigt. Wel blijft u het cursusbedrag over de rest van de cursusduur verschuldigd. Voor de rest van de cursusduur vindt in principe géén restitutie plaats.

6. Hardheidsclausule

In geval van ziekte of ongeval, waardoor u, na overlegging van een medische verklaring, langer dan drie weken geen cursus kan volgen en in andere bijzondere omstandigheden, kan ik op uw schriftelijk verzoek daartoe of in overleg met u besluiten daarvan af te wijken.

Als CreatiefWezen twee aaneengesloten weken of langer geen les kan geven – en u niet in staat bent om de lessen op de voorgestelde vervangende data te volgen – zal op uw verzoek een evenredig deel van het cursusgeld worden teruggestort. Op het met toepassing van de hardheidsclausule te restitueren bedrag wordt in ieder geval steeds € 5,- administratiekosten alsmede het reeds verschuldigde bedrag in verband met de reeds genoten lessen in mindering gebracht. Het bedrag van de reeds genoten lessen wordt bepaald door het betaalde cursusgeld van het betreffende blok, gedeeld door het aantal lessen waarvoor is betaald, vermenigvuldigd met het aantal lessen die in het betreffende blok al is gevolgd.

7. Klachten

Heeft u een klacht over een workshop of cursus? Neem dan contact met CreatiefWezen op en ik zal mijn best doen om u daarbij van dienst te zijn en het probleem proberen op te lossen. Echter, het indienen van een klacht ontslaat de deelnemer niet van de betalingsverplichting.

8. Lengte cursussen

De cursus bestaat minimaal uit een blok van 10 aaneengesloten lessen. Tijdens het cursusjaar kunt u twee of meer blokken van 10  lessen volgen. Als u zich vóór aanvang van het eerste blok inschrijft voor het tweede en/ of derde blok bent u verzekerd van een plaats daarin. Tijdens de Noord-Nederlandse schoolvakanties zijn er geen lessen.

9. Verzuim cursist

Indien u een les niet bij kunt wonen, dient u dit 24 uur vooraf telefonisch, per e-mail, sms of andere communicatie app door te geven.

10. Verzuim van mijzelf

Ik kan i.v.m. bijzondere gebeurtenissen besluiten om de lessen op een bepaalde dag of in een bepaalde week door te schuiven naar de week/ weken volgend op het betreffende blok. Ik zal u daarover tijdig informeren.

11. Inhalen

Een vooraf afgezegde les kunt u met mijn toestemming inhalen.  Ook door mijn verzuim uitgevallen lessen kunnen worden ingehaald. In beide gevallen kan dit uitsluitend wanner de cursist(en) de les op een door CreatiefWezen voorgestelde vervangende data en dagdeel kunnen volgen.  

12. Overige bepalingen

Ik behoud me het recht voor om een cursist/ deelnemer aan een workshop de toegang tot mijn atelier te weigeren, cursussen te ontzeggen of om de begeleiding te staken, wanneer deze gedrag vertoont dat een duidelijke negatieve invloed heeft op de overige cursisten/deelnemers. Ik neem in dat geval vooraf contact op met de cursist. Uitsluiting van deelname is pas aan de orde nadat ik de cursist een tweede keer schriftelijk in gebreke heb gesteld,  in overleg met de aanvrager van de workshop heb gewaarschuwd.

13. Disclaimer

CreatiefWezen beeldend atelier kan niet aansprakelijk worden gesteld voor ongevallen en/of letsel en schade aan personen en/of eigendommen, noch voor vermissing van persoonlijke goederen, door welke oorzaak dan ook, ontstaan tijdens door de cursus/workshop/individuele beeldende coaching.

Tijdens de workshop en cursussen wordt er soms gewerkt met materialen die kunnen afgeven op kleding of spullen. CreatiefWezen is niet aansprakelijk voor bevuilde of beschadigde eigendommen en zal eventuele schade niet vergoeden. Denk er dus zelf aan om oude kleding aan te trekken als er gewerkt wordt met bijvoorbeeld verf of inkt.

14. Toepasselijk recht

Op deze voorwaarden is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.